Regulamin aplikacji internetowej semaster.pl

I. Informacje o przedsiębiorcy

Aplikacja internetowa działająca pod adresem semaster.pl prowadzona jest przez:

ŁUKASZ GODZIEK „GodzioLink”
Harcerzy Buchalików 58
44-240 Żory
Numer NIP 6511694917
Numer REGON 380018474, zwany dalej „Administratorem”.

Adres aplikacji i dane kontaktowe: adres internetowy – semaster.pl e-mail – biuro@semaster.pl, telefon (32) 43 10 100, adres korespondencyjny – ul.H.Buchalików 58 44-240 Żory

Zamówienie pakietu w aplikacji semaster.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Postanowienia Ogólne

1. Serwis prowadzi sprzedaż usługi w formie dostępu do aplikacji semaster.pl związanej ze zbieraniem i wyświetlaniem powiadomień na stronach internetowych Użytkowników.

2. Korzystanie z funkcji dostępnych w aplikacji wymaga posiadania komputera lub innego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.

3. Administrator aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne występujące u osoby korzystającej z aplikacji semaster.pl.

4. Funkcje udostępnione w aplikacji nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem.

5. Aplikacja posiada różne warianty abonamentu, które różnią się funkcjonalnością, ograniczeniami i ceną. Cennik dostępny jest pod linkiem  https://semaster.pl/#cennik.

III. Zasady korzystania z Aplikacji

1. Aplikacja semaster.pl dostępna jest wyłącznie za pomocą sieci Interent poprzez jedną z ogólnie dostępnych przeglądarek tj. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Internet Explorer / Microsoft Edge.

2. Administrator aplikacji semester.pl świadczy usługi wyłącznie za pomocą sieci Internet.

3. Użytkownik musi zapoznać, zaakceptować oraz zobowiązać się do przestrzegania regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji semaster.pl.

4. Aplikacja jest dostępna całodobowo dla użytkownika, jednocześnie administrator uprzedza o możliwości czasowego zawieszenia aplikacji semaster.pl z powodów technicznych.

5. Użytkownik ma prawo do rekompensaty w formie przedłużenia ważności okresu abonamentu za prace techniczne trwające dłużej niż 24h. Abonament zostanie przedłużony o tyle dni ile trwała przerwa techniczna.

6. Użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła.

7. Użytkownik może w każdym czasie sprawdzić oraz zmienić swoje dane wprowadzone do Aplikacji przy rejestracji poprzez zalogowanie się do kokpitu aplikacji.

8. Administrator ma prawo zablokować trwale lub czasowo dostęp do konta Użytkownika, jeżeli jego nieprawidłowe użytkowanie systemu tworzy zagrożenie dla Aplikacji, lub jest wykorzystywane niezgodnie z Polskim i międzynarodowym prawem.

9. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w Aplikacji semaster.pl.

IV. Zasada działania aplikacji

1. Do prawidłowego działania Aplikacji wymagana jest jej integracja ze stroną internetową Użytkownika.

2. Integracja polega na wstawieniu indywidualnego kodu java script (tak zwanego piksela) przypisanego do każdego użytkownika na jego stronę.

3. Aplikacja po porwanej instalacji kodu na stronie będzie 1) zbierać informacje na temat wybranych zdarzeń 2) oznaczać użytkowników aplikacji Odbiorcy indywidualnymi identyfikatorami, które będą zapisywane w plikach cookies, w celu badania unikalności zdarzeń i usuwaniu duplikatów 3) wyświetlać powiadomień o zebranych wcześniej zdarzeniach w wybranej formie – wyboru formy dokonuje się podczas integracji oraz ustawień w Panelu Aplikacji.

4. Użytkownik decyduje jakiego typu zdarzenia ma zbierać aplikacja.

5. Użytkownik akceptuje sposób w jaki działa aplikacja.

6. Administrator nie odpowiada za błędnie wdrożenie kodu oraz za występujące z tego powodu następstw takie jak awaria lub niepoprawne działanie strony internetowej użytkownika.

7. Administrator może odpłatnie w kwocie 100zł netto udzielić usługi instalacji kodu java script (tak zwanego piksela) oraz sprawdzenie jej poprawność.

8. Administrator nie udziela pomocy technicznej, oraz nie wykonuje prac związanych z ustawieniem, konfiguracją powiadomień na koncie Użytkownika.

9. Administrator może odpłatnie udzielić pomocy w ustawianiu, konfiguracji powiadomień. Usługa taka jest wyceniana indywidualnie, a cena takiej usługi jest uzależniona od rodzaju i skomplikowania konfiguracji powiadomienia.

V. Składanie i realizacja zamówień

1. Dokonanie zamówienia w aplikacji wymaga rejestracji.

2. Zamówienie należy składać za pomocą wybrania odpowiedniego pakietu oraz następnie poprzez przycisk „Wybierz plan”.

3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

4. Po opłaceniu jednego z abonamentu Użytkownik będący przedsiębiorcą wypełnia formularz znajdujący się w kokpicie – podaje pełne dane firmy wraz z Numer Identyfikacji Podatkowej.

5. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Dostęp do aplikacji udzielany jest natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez system.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Administrator aplikacji zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownik, koszty zostaną zwrócone.

7. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail ) nie będą rozpatrywane.

8. Ceny abonamentów aplikacji są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

9. Administrator aplikacji wystawia fakturę VAT na zakupiony pakiet. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić formularz znajdujący się w kokpicie dane firmy wraz z NIP.

10. Faktura za abonament jest wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana zapłata za abonament do Aplikacji i zostanie wysłana na mail klienta.

11. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

 

VI. Płatności i realizacja zamówień

1. Administrator aplikacji akceptuje płatności poprzez płatności online, które realizowane są przy pomocy usługi PayPal.

2. O realizacji zamówienia Użytkownik informowany jest poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

 

VII. Ochrona danych osobowych

1. Administrator aplikacji semaster.pl jest Administratorem danych osobowych Użytkowników.

2. Administrator aplikacji semaster.pl jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.

VIII. Odpowiedzialność administratora aplikacji

1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezawaryjne działanie aplikacji.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników.

3. Utratę treści zamieszczonych i uzyskanych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej Hasła lub Loginu.

6. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek działania lub zobowiązania użutkowników powstałe na skutek działania Aplikacji, w tym za zobowiązania księgowe oraz podatkowe.

IX. Postanowienia końcowe

1. Administrator Aplikacji zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.

2. O zamiarze zmiany Regulaminu Administroatr zawiadamia Odbiorców udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Aplikacji.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzania zmian w dostępnych funkcjonalnościach, jak również ich usuwania.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na łamach Serwisu

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2019-11-18.